UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PRAWNY

Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia: 

Ogólne warunki ubezpieczenia assistance prawny zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr 208/2015 z dnia 03.12.2015 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.01.2016 r.

Przedmiot ubezpieczenia:
Organizacja i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu informacji prawnej przez Przedstawiciela Towarzystwa.

Zakres ubezpieczenia:

W przypadku, gdy Ubezpieczony jest:

osobą fizyczną
to informacja prawna dotyczyć będzie problemu prawnego związanego z wykonywaniem czynności życia prywatnego i zawodowego z następujących dziedzin prawa:

 • ubezpieczeniowe
 • mieszkaniowe
 • pracy
 • konsumenckie
 • spadkowe
 • o ruchu drogowym
 • podatkowe

osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
to informacja prawna dotyczyć będzie problemu prawnego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Na wniosek Ubezpieczonego w ramach informacji prawnej Przedstawiciel Towarzystwa dodatkowo:

 • prześle akty prawne (uchwała, rozporządzenie, ustawa), wzory umów cywilnoprawnych (umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) i wzory formularzy podatkowych,
 • udzieli informacji teleadresowej dotyczącej sądów, prokuratur, kancelarii adwokackich, kancelarii radców prawnych, kancelarii notarialnych i organów podatkowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzieli informacji dotyczącej zasad prowadzenia sporów prawnych oraz możliwości dochodzenia swoich praw,
 • udzieli informacji o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
 • udzieli informacji o zobowiązaniach podatkowych (stawki, opłaty, terminy płatności),
 • udzieli informacji o odmiennych regulacjach prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich

W okresie ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo do uzyskania 6 informacji prawnych.
W przypadku, gdy Ubezpieczony jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, to wniosek o udzielenie informacji prawnej składa osoba fizyczna uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczonego na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje prawne udzielane są przez Przedstawiciela Towarzystwa 7 dni w tygodniu w godz. od 9.00 do 21.00.

Wniosek o udzielenie informacji prawnej Ubezpieczony może złożyć:

 • telefonicznie, pod numerem telefonu: + 48 (22) 295 82 07

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Pobierz:

OWU ASSISTANCE PRAWNY

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 31 lipca 2018

Pobierz:

OWU ASSISTANCE PRAWNY

Tabela do OWU ASS Prawny ANEKS