Klient Indywidualny
Klient Biznesowy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC)

  1.       Obowiązek zawarcia umowy OC

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, obowiązek zawarcia umowy dotyczy:

  • posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym przed jego rejestracją od chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu.

2.       Warunki zawarcia umowy OC

Warunki na jakich jest zawierana umowa ubezpieczenia określone zostały w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zmianami).

3.       Okres objęty umową OC

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Wyjątkiem jest „ubezpieczenie krótkoterminowe” zawierane na minimum 30 dni w poniższych przypadkach:

  • pojazdy oddane do komisu,
  • pojazdy zarejestrowane czasowo,
  • pojazdy zarejestrowane za granicą,
  • pojazdy wolnobieżne,
  • pojazdy historyczne.

Potwierdzeniem zawarcia umowy jest dokument ubezpieczenia (np. polisa). Ubezpieczenie chroni interes majątkowy ubezpieczonego w przypadku, gdy wyrządzi on szkodę ruchem pojazdu innym osobom. Dotyczy to zarówno szkód w majątku (np. pojeździe), jak też na osobie poszkodowanego.

4.       Zakres terytorialny

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

5.       Odszkodowanie

Suma gwarancyjna, do wysokości której wypłaca się odszkodowania nie może być niższa niż równowartość w złotych polskich (PLN) kwoty:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 € w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 € w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

W przypadku szkód spowodowanych w innych krajach ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez prawo państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w ustawie, w zależności od tego, który z tych zakresów jest szerszy.  

6.       Zmiana posiadacza pojazdu

W momencie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu na nowego posiadacza umowa ubezpieczenia OC ulega wówczas rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie.

Uwaga!

W przypadku umów zawartych przed dniem 11 lutego 2012r. (nowelizacja ustawy OC) nabywca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia przed upływem 30 dni od daty nabycia pojazdu.

 

Pobierz: Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Powered byItis logo