Klient Biznesowy
Klient Indywidualny

Ubezpieczenie szyb i innyh przedmiotów szklanych od stłuczenia

Przedmiot ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową na wniosek Ubezpieczającego mogą być objęte:

  • oszklenie ścienne i dachowe;
  • szyby okienne i drzwiowe;
  • płyty szklane, które stanowią składową część gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad sprzedażnych;
  • przegrody ścienne, osłony kantorów, boksów i kabin;
  • lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach;
  • szyldy, transparenty oraz szklane wykładziny słupów, ścian, filarów;
  • reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne;
  • wykładziny kamienne.

Zakres ubezpieczenia:

COMPENSA TU S.A. VIG pokryje szkody powstałe wskutek wszelkich zdarzeń powodujących utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia.

Suma ubezpieczenia:

Ubezpieczenie szyb i innych elementów szklanych od stłuczenia zawierane jest w systemie pierwszego ryzyka. Suma ubezpieczenia powinna więc odpowiadać co do wysokości szacowanej przez Ubezpieczonego maksymalnej stracie jaką może ponieść w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową.

Składka:

Wyliczana jest w oparciu o indywidualną ocenę ryzyka oraz o aktualnie stosowaną taryfę. W szczególności brane pod uwagę są:

  • rodzaj prowadzonej działalności,
  • rodzaj mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia i jego wartość,
  • długość okresu ubezpieczenia,
  • wysokość franszyz,
  • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, tj. wysokości i częstość występowania dotychczasowych szkód,
  • warunki płatności składki.

Zawarcie umowy ubezpieczenia:

Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o kontakt na adres e-mail:
majatek@benefia.pl
z krótkim opisem działalności prowadzonej przez Państwa firmę.

W odpowiedzi otrzymają Państwo wniosek o ubezpieczenie po którego wypełnieniu złożona zostanie Państwu oferta. We wniosku zostaną Państwo zapytani m.in. o:

  • rodzaj prowadzonej działalności,
  • rodzaj mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia i jego wartość,
  • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, tj. wysokości i częstość występowania dotychczasowych szkód – za okres minimum trzech lat,
  • warunki płatności składki.

Jest to minimum informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego i przygotowania oferty cenowej.

Powered byItis logo