Klient Biznesowy
Klient Indywidualny

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Przedmiot ubezpieczenia :

Ochroną ubezpieczeniową na wniosek Ubezpieczającego mogą być objęte:

 • budynki i budowle,
 • nakłady adaptacyjne/inwestycyjne poniesione przez Ubezpieczonego w wynajmowanych budynkach,
 • środki obrotowe,
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 • mienie pracownicze,
 • mienie powierzone Ubezpieczonemu w celu wykonania usługi lub w celu sprzedaży,
 • gotówka,

stanowiące własność Ubezpieczonego lub pozostające w jego posiadaniu.

Zakres ubezpieczenia :

COMPENSA TU S.A. VIG pokryje szkody powstałe w następstwie:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego lub jego części.
 • huraganu,
 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • ciężaru śniegu lub lodu,
 • zapadania się ziemi,
 • osuwanie się ziemi,
 • lawiny,
 • uderzenia pojazdu mechanicznego,
 • wycieku cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub instalacji technologicznych
 • huku ponaddźwiękowego.

Na życzenie Ubezpieczającego z zakresu ubezpieczenia mogą zostać wyłączone niektóre ryzyka.

Dodatkowo mienie objęte jest ochroną od szkód materialnych powstałych w wyniku akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniem wchodzącym w zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia :

Suma ubezpieczenia powinna być określona w taki sposób, by w razie szkody pozwoliła na pokrycie poniesionej straty. Dopuszczalne jest przyjęcie jednego z następujących sposobów określania sumy ubezpieczenia:

 • wartość odtworzeniowa,
 • wartość rzeczywista, czyli wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień technicznego zużycia mienia,
 • wartość księgowa brutto,
 • wartość nominalna (dla gotówki).

Składka :

Wyliczana jest w oparciu o indywidualną ocenę ryzyka oraz o aktualnie stosowaną taryfę. W szczególności brane pod uwagę są:

 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • rodzaj mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia i jego wartość,
 • długość okresu ubezpieczenia,
 • zakres ubezpieczenia,
 • konstrukcja obiektów,
 • posiadane zabezpieczenia przeciwpożarowe i ich skuteczności,
 • wysokość franszyz,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, tj. wysokości i częstość występowania dotychczasowych szkód,
 • warunki płatności składki.

Zawarcie umowy ubezpieczenia:

 Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o kontakt na adres e-mail: majatek@benefia.pl z krótkim opisem działalności prowadzonej przez Państwa firmę.

W odpowiedzi otrzymają Państwo wniosek o ubezpieczenie po którego wypełnieniu złożona zostanie Państwu oferta. We wniosku zostaną Państwo zapytani m.in. o:

 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • rodzaj mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia i jego wartość,
 • zakres ubezpieczenia,
 • konstrukcja obiektów,
 • posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i ich skuteczności,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, tj. wysokości i częstość występowania dotychczasowych szkód – za okres minimum trzech lat,
 • warunki płatności składki.

Jest to minimum informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego i przygotowania oferty cenowej.

Powered byItis logo