Klient Biznesowy
Klient Indywidualny

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Przedmiot ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową na wniosek Ubezpieczającego mogą być objęte:

 • nakłady adaptacyjne/inwestycyjne poniesione przez Ubezpieczonego w wynajmowanych budynkach,
 • środki obrotowe,
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 • mienie pracownicze,
 • mienie powierzone Ubezpieczonemu w celu wykonania usługi lub w celu sprzedaży,
 • gotówka, także w czasie transportu,

stanowiące własność Ubezpieczonego lub pozostające w jego posiadaniu.

Zakres ubezpieczenia:

COMPENSA TU S.A. VIG odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe bezpośrednio na skutek:

 • kradzieży z włamaniem – dokonanej lub usiłowanej;
 • rabunku – dokonanego lub usiłowanego.

W granicach sumy ubezpieczenia pokrywane są ponadto szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych:

 • elementów lokalu tj. ścian, stropów, dachów, drzwi, okien, zamków;
 • urządzeń zabezpieczających oraz systemów alarmowych, do 10% sumy ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa może być dodatkowo rozszerzona o szkody powstałe wskutek aktów dewastacji przez osoby trzecie w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Suma ubezpieczenia:

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zawierane jest w systemie pierwszego ryzyka. Suma ubezpieczenia powinna więc odpowiadać co do wysokości szacowanej przez Ubezpieczonego maksymalnej stracie jaką może ponieść w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową.

Dopuszczalne jest przyjęcie jednego z następujących sposobów określania sumy ubezpieczenia:

 • wartość odtworzeniowa,
 • wartość rzeczywista, czyli wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień technicznego zużycia mienia,
 • wartość księgowa brutto,
 • wartość nominalna (dla gotówki).

Składka:

Wyliczana jest w oparciu o indywidualną ocenę ryzyka oraz o aktualnie stosowaną taryfę. W szczególności brane pod uwagę są:

 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • rodzaj mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia wraz ze wskazaniem wysokości sumy ubezpieczenia,
 • długość okresu ubezpieczenia,
 • zakres ubezpieczenia,
 • posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i ich skuteczności,
 • wysokość franszyz,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, tj. wysokości i częstość występowania dotychczasowych szkód,
 • warunki płatności składki.

Zawarcie umowy ubezpieczenia:

Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o kontakt na adres e-mail:
majatek@benefia.pl
z krótkim opisem działalności prowadzonej przez Państwa firmę.

W odpowiedzi otrzymają Państwo wniosek o ubezpieczenie po którego wypełnieniu złożona zostanie Państwu oferta. We wniosku zostaną Państwo zapytani m.in. o:

 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • rodzaj mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia wraz ze wskazaniem wysokości sumy ubezpieczenia,
 • zakres ubezpieczenia,
 • posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i ich skuteczności,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, tj. wysokości i częstość występowania dotychczasowych szkód – za okres minimum trzech lat,
 • warunki płatności składki.

Jest to minimum informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego i przygotowania oferty cenowej.

Powered byItis logo