Klient Biznesowy
Klient Indywidualny

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie I jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia w zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.Wariant II ubezpieczenia obejmuje dodatkowo odpowiedzialność cywilną za produkt.

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie w tym wskutek rażącego niedbalstwa.

Utracone korzyści i inne straty rzeczywiste wynikające z wypadku ubezpieczeniowego są objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile wynikająca z tego wypadku szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.    

Szkody na osobie i w mieniu objęte są zakresem ubezpieczenia bez względu na to, czy w myśl przepisów prawa Ubezpieczony ponosi za nie odpowiedzialność cywilną o charakterze pozaumownym (OC deliktowa), czy też odpowiedzialność cywilną wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.


Zainteresowanych ofertą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o kontakt na adres e-mail: majatek@benefia.pl

Powered byItis logo