Klient Biznesowy
Klient Indywidualny

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Przedmiot ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową na wniosek Ubezpieczającego mogą być objęte:

 • budynki i budowle,
 • nakłady adaptacyjne/inwestycyjne poniesione przez Ubezpieczonego w wynajmowanych budynkach,
 • środki obrotowe,
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 • mienie pracownicze,
 • mienie powierzone Ubezpieczonemu w celu wykonania usługi lub w celu sprzedaży,
 • gotówka,
 • ale także szyby i inne elementy szklane,

stanowiące własność Ubezpieczonego lub pozostające w jego posiadaniu.

Zakres ubezpieczenia

COMPENSA TU S.A. VIG pokryje szkody powstałe w następstwie:

 1. nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń takich jak:
  • pożaru,
  • uderzenia pioruna,
  • wybuchu,
  • upadku statku powietrznego lub jego części.
  • huraganu,
  • powodzi,
  • deszczu nawalnego,
  • gradu,
  • ciężaru śniegu lub lodu,
  • zapadania się ziemi,
  • osuwanie się ziemi,
  • lawiny,
  • uderzenia pojazdu mechanicznego,
  • wycieku cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub instalacji technologicznych
  • huku ponaddźwiękowego.
 2. kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 3. akcji ratunkowej prowadzonej w następstwie zdarzeń losowych, o których mowa była powyżej.

BENEFIA TU S.A. VIG pokrywa dodatkowo koszty:

 • zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia wynikającego z przyczyn objętych ubezpieczeniem pod warunkiem, że były celowe;
 • koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia mające na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia pod warunkiem, że były celowe;
 • koszty uprzątnięcia rumowiska włączając w to koszty rozbiórki i demontażu elementów niezdatnych do użytku.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia powinna być określona w taki sposób, by w razie szkody pozwoliła na pokrycie poniesionej straty. Dopuszczalne jest przyjęcie jednego z następujących sposobów określania sumy ubezpieczenia:

 • wartość odtworzeniowa,
 • wartość rzeczywista, czyli wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień technicznego zużycia mienia,
 • wartość księgowa brutto,
 • wartość nominalna (dla gotówki).

Składka

Wyliczana jest w oparciu o indywidualną ocenę ryzyka oraz o aktualnie stosowaną taryfę. W szczególności brane pod uwagę są:

 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • rodzaj mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia i jego wartość,
 • długość okresu ubezpieczenia,
 • zakres ubezpieczenia,
 • konstrukcja obiektów,
 • posiadane zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe i ich skuteczności,
 • wysokość franszyz,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, tj. wysokości i częstość występowania dotychczasowych szkód,
 • warunki płatności składki.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o kontakt na adres e-mail:
majatek@benefia.pl
z krótkim opisem działalności prowadzonej przez Państwa firmę.
W odpowiedzi otrzymają Państwo wniosek o ubezpieczenie po którego wypełnieniu złożona zostanie Państwu oferta. We wniosku zostaną Państwo zapytani m.in. o:

 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • rodzaj mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia i jego wartość,
 • zakres ubezpieczenia,
 • konstrukcja obiektów,
 • posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i ich skuteczności,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, tj. wysokości i częstość występowania dotychczasowych szkód – za okres minimum trzech lat,
 • warunki płatności składki.

Jest to minimum informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego i przygotowania oferty cenowej.

Powered byItis logo